รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 
   สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการจัดการการท่องเที่ยว และผลิตผู้นำที่มีความรู้ในสาขาวิชามีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

จุดเด่นของหลักสูตร
   -

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Tourism Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
  : Doctor of Philosophy (Tourism Management)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)
  : Ph.D. (Tourism Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 3 ปี)
 1. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
 2. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พัฒนาผู้นำ ลึกล้ำด้วยองค์ความรู้ ก้าวสู่นวัตกรรม รูปธรรมงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัมนาการจัดการการท่องเที่ยว
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1.มีความเข้าใจและรอบรู้ในสาขาวิชาอย่างลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
  2.มีการพัฒนาตนให้ตระหนักถึงการเป็นนักวิชาการหรือผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  3.รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
  4.มีความสามารถในการวิจัยระดับสูง สามารถนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้เชิงประจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในสาขาวิชาและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
  5. มีความสามารถในการทำงาน แสดงภาวะผู้นำในการวางแผนและสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมที่จะทำงานกับกลุ่มคนและชุมชน

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้บริหารสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอย
 2. นักวิจัย
 3. ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 4. ผู้กำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา
     

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 11 Nov 2016 14:33