รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

 
   สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสร้างองค์ความรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Marketing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการตลาด และสามารถประยุกต์ความรู้ทาง วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรม และสำนึกในคุณธรรม ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัยและมีสำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ มีความสามารถในการแข่งขันรอบด้าน และสามารถรับมือ เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำธุรกิจได้
  4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยด้านการตลาด สามารถออกแบบ เลือกวิธีการวิจัย รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลข้อมูลได้

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ด้านการทำบัญชี
 2. พนักงานขาย
 3. นักประชาสัมพันธ์
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการตลาด
 5. นักการวิจัยทางการตลาด
 6. นักวิเคราะห์การตลาด
 7. ที่ปรึกษาทางการตลาด
 8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 9. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 10. เจ้าของธุรกิจ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชาและแผนการศึกษา      

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 2 Dec 2016 10:53