ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail
bungons@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Account Information System) University of Tasmania, AUSTRALIA
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
งานวิจัย
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 29 Apr 2017 14:38