ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
ตำแหน่ง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
satit.up@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ความเชี่ยวชาญ

- การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมศาสตร์
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับ
- การวิจัยและประเมินพฤติกรรมและองค์การ
- ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติธุรกิจ
ประสบการณ์สอน

- หลักการจัดการ
- ระเบียบวิธีวิจัย
- สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- การประเมินโครงการ

1. พ.ศ.2546 - 2548 อาจารย์พิเศษสาขาธุรกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ
2. พ.ศ.2547 - 2548 อาจารย์พิเศษสถาบันติวเตอร์วิชาการ วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
3. พ.ศ.2548 - 2550 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
4. พ.ศ.2550 - 2553 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
5. พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6. พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน อาจารย์สอนสอบเพื่อการแข่งขันของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและราชการ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. การประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (2549) แหล่งทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
2. งานสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการโรงสีชุมชน (2557) แหล่งทุน งบประมาณรายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. แนวทางการเสริมสร้างความสุขผู้สูงอายุภายใต้บริบทแนวคิดการจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ (2560) แหล่งทุน สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (ABC)
4. แบบจำลองความสัมพันธ์พหุระดับ องค์กรนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2561
ผู้ร่วมวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน (2553) แหล่งทุน จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา
2. การพัฒนาความมั่นคงทางการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา (2553) แหล่งทุน จากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย
3. การพัฒนาแนวทางการจัดการโรงสีชุมชนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (2554) แหล่งทุน จากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดพะเยา (2554) แหล่งทุน จากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย
5. ตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน แหล่งทุน จากงบประงานแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 (อยู่ระหว่างกระบวนการ)
6. ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สกว. ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์ . (2559). การศึกษาความหมายและลักษณะพฤติกรรมการทำงาน ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(1): 768-779.
2. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์ . (2558). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการของหัวหน้างาน ภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: กรอบความคิดและปัจจัย. วารสารวิชาการฟาร์อีสเทริน 9(1): 16-29.
3. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์ .(2558). พฤติกรรมการทำงานเพื่อผลการปฏิบัติงานสูง : ปัจจัยเชิงสาเหตุภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8(2):1-16.
4. สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2560). การวิจัยผสานวิธีแบบการสำรวจเป็นลำดับ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(3):1394-1404.
5. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์ . (2560). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ.วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(3):1394-1404.
6. สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2560). หลักการเขียนการอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(3):2456-2462.
7. สาธิต เชื้ออยู่นาน และคณะ. (2561). พฤติกรรมการบริโภค ความเข้าใจและทัศนคติต่อการรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. 20(2):19-25.
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2554). การมีส่วนร่วมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการจังหวัดพะเยา.การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่น รากฐานการพัฒนาประเทศ. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2. สาธิต เชื้ออยู่นานและสุนทรคล้ายอ่ำ. (2555). การมีส่วนร่วมในการจัดการโรงสีชุมชน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการครั้ง ที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซี่ยน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
3. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์. (2558). ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการชี้แนะ ภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่.
4. Satit Chuayounan, Yutthana Chaijukul, Sunthon Khlai-um and Natthawut Arin.(2015). The relationship of Coaching on Support Staffs’ High Performance work Within the Education Criteria for Performance Excellence: A Review Article. The sixth International Academic Conference “Moving towards World Class Research”. Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
5. สาธิต เชื้ออยู่นาน และสุนทร คล้ายอ่ำ. (2559). การสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวกับความสำเร็จการจัดการโรงสีชุมชน .การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 “การเปลี่ยนผ่าน และการปฏิรูปการบริหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”.รายงานสืบเนื่องการประชุม.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
6. สาธิต เชื้ออยู่นาน และเจนจิรา เบิกบาน. (2559). การวิเคราะห์พหุระดับ: การประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัยพฤติกรรมองค์การระดับบุคคล. การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
7. สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2560). พฤติกรรมศาสตร์: แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างชุมชนและสังคมไทย ๔.๐”. รายงานสืบเนื่องการประชุม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน.
8. SATIT CHUAYOUNAN, NAWAPORN KETSUWAN and NATTAWUT SOMYARONE. (2017). The Elderly’s working Happiness in THAILAND’s Rural Society; A case study of DOKKHAMTAI Sub-province: The meaning and promotion guideline. Proceeding International Conference on Finance, Management and business. Jakarta, 12 December 2017.
9.สาธิต เชื้ออยู่นาน และจารุวรรณ โปษยานนท์. (2561). ความพึงพอพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. รายงานการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับนวัตกรรมการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0". ลำพูน : วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
10.สาธิต เชื้ออยู่นาน และสุนทร คล้ายอ่ำ. (2561). ผ้าทออีสาน บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง จังหวัดพะเยา : แนวทางการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์. รายงานการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
11.สาธิต เชื่ออยู่นาน กฤษณะพงศ์ แดงมณี พชรพรรณ สุขทรัพย์ สุภาวรรณ ใจปันธิ อัญชลี ธนะกูลบริภัณฑ์ เจนจิรา ยะถาคา. (2561). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการกุ้งเครย์ฟิช ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์. รายงานการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ครั้งที่ 2. น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
12.สาธิต เชื่ออยู่นาน. (2561). บทความปริทัศน์ ความสุขจากการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ: แนวคิดการวิเคราะห์และโมเดลสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหต. รายงานการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ครั้งที่ 2. น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชื่อร่วม
1. สุนทร คล้ายอ่ำและสาธิต เชื้ออยู่นาน. (2555). ทัศนคติและความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการโรงสีชุมชนตำบลทุ่งรวง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา.
2. สุนทร คล้ายอ่ำและสาธิต เชื้ออยู่นาน. (2556). แนวทางการพัฒนาการจัดการโรงสีชุมชนตำบลทุ่งรวง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
นักวิจัยดีเด่นที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:26