ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ตำแหน่ง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
prakobsirip@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D (Doctor of Philosophy in Architectural Heritage Management and Tourism ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ

ผลงาน

ผลงานวิจัย
โครงการวิจัยดำเนินการแล้ว
-การจัดทำโปรแกรมสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและภูมิทัศน์วัฒนธรรม (สกว. นักวิจัยรุ่นใหม่ 2552) แหล่งเงินทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
-(หัวหน้าโครงการ) สืบค้นและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพื่อการพัฒนาเมื่องยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ แหล่งเงินทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
-(หัวหน้าโครงการย่อย)รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ภายใต้แผนงาน ... การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมในพื้นที่อารยธรรมล้านนาตะวันออก แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการวิจัยดำเนินการแล้ว
-(หัวหน้าโครงการย่อย) การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยาในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนงาน ... การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างกลยุทธ์การฟื้นฟูที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนนวมินทร์ 2554
-(หัวหน้าโครงการ)การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซางอย่างยั่งยืน แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)2553
-(หัวหน้าโครงการ) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนรอบกว๊านพะเยา แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)2552
-(หัวหน้าโครงการ) การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านร่องไฮ แหล่งทุน งบประมาณรายได้ มหาวิทยานเรศวรพะเยา 2552
-(หัวหน้าโครงการย่อย) การศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ภายใต้แผนงาน.. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกป้องพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
-(หัวหน้าโครงการย่อย)การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชุ่มน้ำหน่องเล็งทรายเพื่แการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
-(หัวหน้าโครงการ) การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริเวณรอบกว๊านพะเยาศึกษาระดับการมีส่วนร่วม แหล่งทุน งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
-(หัวหน้าโครงการ) การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นที่มีต่ตอการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับชุมชนรอบกว๊านพะเยา แหล่งทุน งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา 2548
งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
-ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และ วิสา บุญนัดดา. 2555. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐาน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสันหนองเหนียวจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น:ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน”จังหวัดขอนแก่น.
-Prakobsiri Pakdeepinit. 2011. Increasing Potential of kwan Phayao Community as a Tourism Attraction. The 4th Thailand-Japan International Academic Conference 2011. Japan.
-ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และนุชนาฎ หมื่นจันทร์. 2553. การเพิ่มศักยภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทรายเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
-ประกอบศิริ ภักดีพินิจ. 2553. คุณลักษณะของการสื่อความหมาย ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับจังหวัดพะเยา. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
-กรรณิกา พิมลศรีและประกอบศิริ ภักดีพินิจ .2553. แนวทางการพัฒนา ธุรกิจการท่องเที่ยวบนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
-ประกอบศิริ ภักดีพินิจและ William R. Chapman. (2550). Appropriateness of Sustainable Tourism Development for the Capacity of Phayao Lake Rim Communities. สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, พะเยา.
-Prakobsiri Pakdeepinit and William R. Chapman. (2008). Success factors of sustainable tourism development of Phayao Lake Rim Communities, Phayao Province, Upper Northern Thailand. CDAST 2008 International Conference. Grand Riverside Hotel, Phitsanulok.
-ประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2550). การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวทางน้ำชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน. บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร.
รางวัลทางวิชาการ
บทความ / รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 29 Apr 2017 14:55