ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์
ตำแหน่ง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
sur_i_yadon@hotmail.com
สาขาวิชา
การท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัย
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 11 Sep 2017 11:53