ดร. วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล
ตำแหน่ง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพฯ
E-mail
pui_8448@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (เศรษฐศาสตร์) Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, INDIA
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานวิจัย
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 16 May 2017 15:41