ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail
krantarat@hotmail.com
สาขาวิชา
การท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, พัฒนาการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยแม่โจ
ปริญญาโท
Master of International Tourism and Hotel, Southern Cross University, AUSTRALIA
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการโรงแรมและการ ท่องเที่ยวนานาชาติ, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต, การท่องเที่ยว (เกียรตินิยม อันดับ 2), มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานวิจัย
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 16 May 2017 15:42