ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
bungons@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Account Information System) University of Tasmania, AUSTRALIA
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. ศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ประเทศไทย, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. แนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีของผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. การศึกษาการจัดทำบัญชีและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. Readiness for ASEAN Economic Community of SMEs in Phayao Province Thailand, Intercultural learning & Community engagement ILCOME 2015, Oita, Japan 23-25 January 2015
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 29 Apr 2018 21:05