อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
datsun_10@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชีการเงิน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการวางแผนและการควบคุม, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. How does a Duty of Life Influence Happiness? Case Study of Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Sub-District, Dok Khamtai District, Phayao, Thailand, 4th MES International Conference on Advances in Management, Economics and Sosial Science 18-19 สิงหาคม 2559 กรุงโรม ประเทศอิตาลี
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:30