ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
weerapong192@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Management) University of York, UNITED KINGDOM
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
การสอบบัญชี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. มาตรชี้วัดความสุขของชาวบ้านสันจกปก ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา, งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างกระบวนการบริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอคำใต้ จังหวัดพะเยา (A Happy Community Model ปี2), งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา, สกว.(ABC.), ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพบ้านสันจกปก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปีที่ 3), งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. ผลการตรวจสำนักงานสอบบัญชีของ กลต. ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการการสอบบัญชีทุกภาคส่วนเห็นว่ารายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่มีความชัดเจนหรือไม่?, สกว., ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. กลยุทธ์การตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา, สกว. ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา, สกว., ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. แนวทางการพัฒนาการท่อองเที่ยวในพื้นที่กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน (5 เชียง), สกว., ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. Local People’s Attitudes and Needs to Safe ARGO-Tourism Development in Phayao Province International Journal of ASIAN Tourism Management Volume7, Number 1, Aprol 2016
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. A Happy community: Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Aub-Dristrict, Phayao, งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559
2. How does a Duty of Life Influence Happiness? Case Study of Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Sub-District, Dok Khamtai District, Phayao, Thailand, 4th MES International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science 18-19 สิงหาคม 2559 กรุงโรม ประเทศอิตาลี
3. การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างกระบวนการบริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, งานประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 20:57