ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
aliba_ba@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
Experimental Accounting, Accounting system Design, Agricultural Accounting

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. ดัชนีเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 30 Apr 2018 16:42