อาจารย์อังคณา ปานเทือก

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์อังคณา ปานเทือก
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
annang_pj@outlook.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชีบริหาร, การบัญชีการเงิน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์” 1-2 สิงหาคม 2559
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:31