อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
accptk2001@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชีบริหาร

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเขตพื้นที่ อ.ดอกคำใต้, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์” 1-2 สิงหาคม 2559
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 20 Sep 2018 15:57