อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
pikky_netty@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต, (บัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนยางพาราในจังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา, สกว.(ABC.), ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. How does a Duty of Life Influence Happiness? Case Study of Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Sub-District, Dok Khamtai District, Phayao, Thailand, 4th MES International Conference on Advances in Management, Economics and Sosial Science 18-19 สิงหาคม 2559 กรุงโรม ประเทศอิตาลี
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 20:58