อาจารย์ปัณฑิตา จาดศรี

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ปัณฑิตา จาดศรี
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
pung_pundita@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชีบริหาร

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์” 1-2 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 17:19