ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
ausanee_s@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความเชี่ยวชาญ
บัญชีการเงิน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 17:30