ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
ตำแหน่ง
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
ausanee.ra@up.ac.th
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความเชี่ยวชาญ
Financial Accounting

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย, การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจในยุค 4.0 (Innovation in Business Research 4.0) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2560
2. ดัชนีเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 21 Dec 2018 10:57