ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
Theerut.mu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์
0918387519
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ปริญญาตรี
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
Business Management, Strategic Management, Logistic and Supply Chain Management and Business Innovation and Knowledge Management

โครงการวิจัย

ผลงานวิจัย
งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
1.การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
2.การศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มน้ำพริกบ้านดอนสนาม ตำบลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
3.การศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ จากมุมมองผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
4.ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการจัดการโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการ
1.การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่ 3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุน ฯต้นแบบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา
2.สมรรถนะที่เหมาะสมของคณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์สานล้านนา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1.Qualitative Analysis of Factors Affecting the Success of Electronic Supply Chain Management of Small and Medium-Sized Enterprises in the Thai Automotive Parts Industry. Advanced Science Letters, Volume 24, Number 1, January 2018, pp. 509-511(3)
2.Factors Affecting the Success of Electronic Supply Chain Management of Small and Medium Enterprises in Thai Automotive Parts Industry. Advanced Science Letters, May 2018
ชื่อร่วม
1. Appropriate Competency of Lanna Home Stay Committee Dok Khum Tai District, Phayao Province, European Journal of Social Sciences ,Vol.35 November, 2012
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อจัดหาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 16-19 กุมภาพันธ์ 2555
2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชนของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจาปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. แนวทางการพัฒนากลุ่มน้ำพริกบ้านดอนสนามแบบมีส่วนร่วม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social development for sustainability in ASEAN Community" มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. Factors Affecting the Success of Electronic Supply Chain Management of Small and Medium Enterprises in Thai Automotive Parts Industry. International Conference on Social and Behavioural Sciences (ICSBS – 2017) at Holiday Inn Singapore Atrium, Singapore to be held from 14th – 16th August 2017
5. Qualitative Analysis of Factors Affecting the Success of Electronic Supply Chain Management of Small and Medium-Sized Enterprises in the Thai Automotive Parts Industry. International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE-2017) on 21-23 November, 2017 at Bali World Hotel, Bandung, Indonesia
ชื่อร่วม
1. การจัดการสื่อสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฏษภาคม 2556
2. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อ จัดหาอิเลคทรอนิคจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ประจาปี 2555 ครั้งที่ 1 "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
2. รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชน ของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจาปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ด้านทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม และสถาบัน
4. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

บริการวิชาการ

1. วิทยากรบรรยาย “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนธุรกิจสำหรับกลุ่มอาชีพ”
2. วิทยากรบรรยาย “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน”
3. วิทยากรบรรยาย “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่”
4. วิทยากรบรรยาย “โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะผู้สูงวัยเพื่อการท่องเที่ยว”
5. วิทยากรบรรยาย “โครงการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ และผู้ปฎิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้โดยสารและนำเที่ยว): ระบบโลจิสติกส์สำหรับรถตู้นำเที่ยว”
6. วิทยากรบรรยาย “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”
7. วิทยากรบรรยาย “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ”
8. วิทยากรบรรยาย “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพิชปลอดภัย (ข้าว ลำใย ลิ้นจี่ และแคนตาลูป)”
9. วิทยากรบรรยาย “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม”
10. วิทยากรบรรยาย “เรียนดี (เยี่ยม) มีทั้งทุกข์และสุข”
11. โครงการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา : กิจกรรมศึกษาด้านวิสาหกิจชุมชน
12. โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ตามกรอบการติดตามโครงการ ABC บำบัดทุกข์บำรุงสุข : โครงการ ติดตามและประเมินผลโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ตำแหน่งย้อนหลัง

1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
6. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้านเศรษฐกิจ
7. รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 23 Aug 2018 16:28