อาจารย์ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
theerut.mu@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
Business Entrepreneurship, Strategic Management

โครงการวิจัย

ผลงานวิจัย
งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
1.การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2.การศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มน้ำพริกบ้านดอนสนาม ตำบลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการ
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. Appropriate Competency of Lanna Home Stay Committee Dok Khum Tai District, Phayao Province, European Journal of Social Sciences ,Vol.35 November, 2012
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อจัดหาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 16-19 กุมภาพันธ์ 2555
2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชนของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.เมือง จ.พะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฏษภาคม 2556
3. แนวทางการพัฒนากลุ่มน้ำพริกบ้านดอนสนามแบบมีส่วนร่วม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 “Rethink: Social Development for Sustainability in ASEAN Community” 11-13 มิถุนายน 2557
ชื่อร่วม
1. การจัดการสื่อสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฏษภาคม 2556
2. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ

1. รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อ จัดหาอิเลคทรอนิคจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
2. รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชน ของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจาปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 27 Nov 2017 12:25