อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
iamjip@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
รป.บ.(บริหารรัฐกิจ),บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
Entrepreneurship, Marketing, Small Business, Bussiness Strategy

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 14 Aug 2018 09:38