อาจารย์อภิญญาภรณ์ โสภา

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์อภิญญาภรณ์ โสภา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
apinyaporn.so@up.ac.th , a-sopa-nu@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ2, มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
ความเชี่ยวชาญ
Office management , Business Entrepreneurship and knowledge Management

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:32