อาจารย์ชาญชัย พรมมิ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ชาญชัย พรมมิ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
chanchai5363@gmail.com
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพะเยา เกียรตินิยมอันดับ 1
ความเชี่ยวชาญ
Operation Management, Total Quality Management

โครงการวิจัย

ผลงานวิจัย
งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
1. อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ เพื่อการเรียนรู้ต่อนวัตกรรมขององค์การ ของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการ
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ

-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 7 Jun 2018 10:44