ผศ.สุธี ขวัญเงิน

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.สุธี ขวัญเงิน
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
khwan_ngern@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ2, มหาวิทยาลัยพายัพ
ความเชี่ยวชาญ
Communication in Organization, Organization Behavior Leader
ประสบการณ์สอน
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้ Swim Lane Diagram กรณีศึกษา หน่วยงานสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 14 Aug 2018 09:39