อาจารย์สิริมา นาคสาย

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์สิริมา นาคสาย
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
nakasa_i@hotmail.com
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ
Business Management, Business Economics

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 7 Jun 2018 10:44