ดร.สุจิตรา วสุวัต

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.สุจิตรา วสุวัต
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
suchitra.vasuvat1234@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ความเชี่ยวชาญ

-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ

1. กลยุทธิ์การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านโซ้ หมู่บ้านเกษตรวิถีพุทธ จังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย

-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ

-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 7 Jun 2018 10:44