ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
satit.up@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ความเชี่ยวชาญ

- การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมศาสตร์
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับ
- การวิจัยและประเมินพฤติกรรมและองค์การ
ประสบการณ์สอน

- หลักการจัดการ
- ระเบียบวิธีวิจัย
- สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- การประเมินโครงการ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. การประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (2549) แหล่งทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
2. งานสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการโรงสีชุมชน (2557) แหล่งทุน งบประมาณรายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. แนวทางการเสริมสร้างความสุขผู้สูงอายุภายใต้บริบทแนวคิดการจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ (2560) แหล่งทุน สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (ABC)
4. แบบจำลองความสัมพันธ์พหุระดับ องค์กรนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2561
ผู้ร่วมวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน (2553) แหล่งทุน จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา
2. การพัฒนาความมั่นคงทางการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา (2553) แหล่งทุน จากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย
3. การพัฒนาแนวทางการจัดการโรงสีชุมชนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (2554) แหล่งทุน จากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดพะเยา (2554) แหล่งทุน จากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย
5. ตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน แหล่งทุน จากงบประงานแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 (อยู่ระหว่างกระบวนการ)
6. ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สกว. ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์ . (2559). การศึกษาความหมายและลักษณะพฤติกรรมการทำงาน ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(1): 768-779.
2. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์ . (2558). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการของหัวหน้างาน ภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: กรอบความคิดและปัจจัย. วารสารวิชาการฟาร์อีสเทริน 9(1): 16-29.
3. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์ .(2558). พฤติกรรมการทำงานเพื่อผลการปฏิบัติงานสูง : ปัจจัยเชิงสาเหตุภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8(2):1-16.
4. สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2560). การวิจัยผสานวิธีแบบการสำรวจเป็นลำดับ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(3):1394-1404.
5. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์ . (2560). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ.วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(3):1394-1404.
6. สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2560). หลักการเขียนการอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(3):2456-2462.
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2554). การมีส่วนร่วมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการจังหวัดพะเยา.การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่น รากฐานการพัฒนาประเทศ. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2. สาธิต เชื้ออยู่นานและสุนทรคล้ายอ่ำ. (2555). การมีส่วนร่วมในการจัดการโรงสีชุมชน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการครั้ง ที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซี่ยน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
3. สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่ำ และณัฐวุฒิ อรินทร์. (2558). ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการชี้แนะ ภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่.
4. Satit Chuayounan, Yutthana Chaijukul, Sunthon Khlai-um and Natthawut Arin.(2015). The relationship of Coaching on Support Staffs’ High Performance work Within the Education Criteria for Performance Excellence: A Review Article. The sixth International Academic Conference “Moving towards World Class Research”. Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
5. สาธิต เชื้ออยู่นาน และสุนทร คล้ายอ่ำ. (2559). การสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวกับความสำเร็จการจัดการโรงสีชุมชน .การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 “การเปลี่ยนผ่าน และการปฏิรูปการบริหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”.รายงานสืบเนื่องการประชุม.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
6. สาธิต เชื้ออยู่นาน และเจนจิรา เบิกบาน. (2559). การวิเคราะห์พหุระดับ: การประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัยพฤติกรรมองค์การระดับบุคคล. การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
7. สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2560). พฤติกรรมศาสตร์: แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างชุมชนและสังคมไทย ๔.๐”. รายงานสืบเนื่องการประชุม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน.
8. SATIT CHUAYOUNAN, NAWAPORN KETSUWAN and NATTAWUT SOMYARONE. (2017). The Elderly’s working Happiness in THAILAND’s Rural Society; A case study of DOKKHAMTAI Sub-province: The meaning and promotion guideline. Proceeding International Conference on Finance, Management and business. Jakarta, 12 December 2017.
ชื่อร่วม
1. สุนทร คล้ายอ่ำและสาธิต เชื้ออยู่นาน. (2555). ทัศนคติและความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการโรงสีชุมชนตำบลทุ่งรวง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา.
2. สุนทร คล้ายอ่ำและสาธิต เชื้ออยู่นาน. (2556). แนวทางการพัฒนาการจัดการโรงสีชุมชนตำบลทุ่งรวง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ

-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 19 Dec 2017 13:31