ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
boonyanuchc@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Business Administration (Human Resource Management and Organizational Behavior) Chungnam National University, ประเทศเกาหลีใต้
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 2529
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2539
ประสบการณ์การสอนหรือ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
1. ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนในด้านการบัญชีและการตรวจสอบภายใน ปี 2530-2551
2. เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาวิเคราะห์งบการเงินและบัญชีการเงินที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2549-2551
3. เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทักษะการสื่อสารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2553-2554
4. เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี 2555-ปัจจุบัน
5. เป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาบัญชีการเงินและสถิติเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ที่ ม.พะเยา ปี 2554-2557
6. เป็นอาจารย์ประจำสาชาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2557-ปัจจุบัน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันต่ององค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา, วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1.ความเป็นผู้นำกับการกระตุ้นนวัตกรรมองค์กร, การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561
2.ความผูกพันต่อองค์กรกับการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรและหัวหน้างาน, การประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
3.The Mediating Role of Innovative Organization in the Relationship between Entrepreneurial Competencies and Business Growth นำเสนอในการประชุมวิชาการ The 3rd International Academic Conference on Economics, Business and Social Sciences - “Contemporary Academic Issues in a Modern Society” ณ ประเทศจอร์เจีย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ

-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 8 Jan 2019 11:13