ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
E-mail
boonyanuchc@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Business Administration (Human Resource Management and Organizational Behavior) Chungnam National University, ประเทศเกาหลีใต้
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 2529
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2539
ประสบการณ์การสอนหรือ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
1. ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนในด้านการบัญชีและการตรวจสอบภายใน ปี 2530-2551
2. เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาวิเคราะห์งบการเงินและบัญชีการเงินที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2549-2551
3. เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทักษะการสื่อสารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2553-2554
4. เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี 2555-ปัจจุบัน
5. เป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาบัญชีการเงินและสถิติเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ที่ ม.พะเยา ปี 2554-2557
6. เป็นอาจารย์ประจำสาชาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2557-ปัจจุบัน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันต่ององค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา, วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
ความเป็นผู้นำกับการกระตุ้นนวัตกรรมองค์กร, การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561

ความผูกพันต่อองค์กรกับการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรและหัวหน้างาน, การประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ

-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 7 Jun 2018 10:43