อาจารย์ปิยะพงษ์ สุปัญโญ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ปิยะพงษ์ สุปัญโญ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
piyaphong5604@windowslive.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
Master of Business Administration (การโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, ประเทศไทย
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการท่องเที่ยว

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 16:11