ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
nutchanatlh@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
Master of Business Administration (Hotel and Tourism Management) Southern Cross University, AUSTRALIA
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 8 Jan 2019 15:29