อาจารย์นิรมล พรมนิล

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์นิรมล พรมนิล
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
niramolpr@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. สมรรถนะที่เหมาะสมของคณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์อีสานล้านนา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการตลาดคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 16-19 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อร่วม
1. การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา (สชศ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ "กระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อสารศึกษาไทย" 8 กรกฏาคม 2555
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 8 Jan 2019 15:31