อาจารย์กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
kittipith@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
Master of Business Administration (Hospitality with Marketing), Les Roches International School of Hotel Management, SWITZERLAND
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต, (การจัดการโรงแรมและท?องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
1. รูปแบบการให้บริการเชิงประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่พักแรม สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นระดับบน, สกว., ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 8 Jan 2019 15:31