อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
jaruwan.po@up.ac.th jaruwanpo7@gmail.com
สาขาวิชา
การท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (โบราณคดีสมัยปวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต, (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว, การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
1. ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สกว. ปี 2560, อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
สาธิต เชื้ออยู่นาน และจารุวรรณ โปษยานนท์. (2561). ความพึงพอพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. รายงานการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับนวัตกรรมการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0". ลำพูน : วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 27 Feb 2018 16:07