ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ตำแหน่ง
คณบดี
E-mail
prakobsirip@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D (Doctor of Philosophy in Architectural Heritage Management and Tourism ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว, การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การจัดการงานพิพิธภัณฑ์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. การเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ (หัวหน้าโครงการย่อย) (ภายใต้แผนงาน...โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาฯ), งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. รูปแบบธุรกิจทางการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
4. การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมในมณฑลวัฒนธรรมสองฝั่งโขง, สกว., ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญามหาวิทยาลัยพะเยา (จ.พะเยา และ จ.เชียงราย), สกว., ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
6. โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา, สกว., ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
7. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
8. โครงการกลยุทธ์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชนรอบกว๊านพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2558, อยู่ระหว่างดำเนินการ
9. โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาด “วันส้วมโลก (World Toilet Day)”, ททท. ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (บริการวิชาการ)
10. การพัฒนาศักยภาพล้านนาตะวันออกเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
11. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานวัฒนธรรมอาหารสำหรับชุมชนรอบกว๊านพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
12. การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่แก่งผาได และพื้นที่เชื่อมโยง, สกว., ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
13. อบรมการบริหารจัดการห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559, ททท., ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (บริการวิชาการ)
14. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา, สกว., ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
15. รูปแบบการให้บริการเชิงประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่พักแรม สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นระดับบน, สกว., ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
16. โครงการจัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ประจำปีพ.ศ. 2560, บ.แบรนด์ยัง, ปี 2560, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (บริการวิชาการ)
17. โครงการสำรวจศึกษาทำฐานข้อมูล ระดมความคิดเห็นแนวทางและแผนการพัฒนาพื้นที่รอบเวียงหนองหล่ม เพื่ออนุรักษ์และการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อง จ.เชียงราย, ปี 2560, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
18. แนวทางการพัฒนาการท่อองเที่ยวในพื้นที่กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน (5 เชียง), สกว., ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ของชุมชนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. กลยุทธ์การตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา, สกว. ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. Connection and Transmission Biological Information for Learning and Tourism in Natural Areas, European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X / 1450-202X สิงหาคม 2556.
2. Local People’s Attitudes and Needs to Safe ARGO-Tourism Development in Phayao Province International Journal of ASIAN Tourism Management Volume7, Number 1, April 2016.
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานรากการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสันหนองเหนียว จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 16-19 กุมภาพันธ์ 2555
2. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และ วิสา บุญนัดดา. (2555). การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐาน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสันหนองเหนียวจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น:ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน”จังหวัดขอนแก่น.
3. Prakobsiri Pakdeepinit. 2011. Increasing Potential of kwan Phayao Community as a Tourism Attraction. The 4th Thailand-Japan International Academic Conference 2011. Japan
4. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และนุชนาฎ หมื่นจันทร์. (2553). การเพิ่มศักยภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทรายเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
5. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2553). คุณลักษณะของการสื่อความหมาย ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับจังหวัดพะเยา. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
6. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และ William R. Chapman. (2550). Appropriateness of Sustainable Tourism Development for the Capacity of Phayao Lake Rim Communities. สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, พะเยา
7. Prakobsiri Pakdeepinit and William R. Chapman. (2008). Success factors of sustainable tourism development of Phayao Lake Rim Communities, Phayao Province, Upper Northern Thailand. CDAST 2008 International Conference. Grand Riverside Hotel, Phitsanulok.
8. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ. (2550). การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวทางน้ำชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน. บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร.
ชื่อร่วม
1. กรรณิกา พิมลศรีและประกอบศิริ ภักดีพินิจ .2553. แนวทางการพัฒนา ธุรกิจการท่องเที่ยวบนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 5 Jul 2018 10:37