ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำ
E-mail
krantarat@hotmail.com
สาขาวิชา
การท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, พัฒนาการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยแม่โจ
ปริญญาโท
Master of International Tourism and Hotel, Southern Cross University, AUSTRALIA
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการโรงแรมและการ ท่องเที่ยวนานาชาติ, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต, การท่องเที่ยว (เกียรตินิยม อันดับ 2), มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการท่องเที่ยว, งานโรงแรม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. แนวทางการพัฒนางานแม่บ้านของโรงแรมในจังหวัดพะเยาตามมาตรฐานข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. รูปแบบการให้บริการเชิงประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่พักแรม สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นระดับบน, สกว., ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
1. รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 27 Nov 2017 16:50