ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.กรรณิกา พิมลศรี
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
dr.luethaipat@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ของชุมชนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย(2556) , ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต: สื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชุมชนพื้นฐานมวลรวมแห่งความสุข ในเมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
4. การตามหาปลาร้องเพลงที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา: ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2558, สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
5. การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, อยู่ระหว่งดำเนินการ
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา, สกว. (ABC), ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
7. ลานรักษ์ ข่วงนกยูง: ต้นแบบแห่งวิถีการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน จังหวัดพะเยา, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน : คุณค่าเฉพาะถิ่น บนความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภพเชื่อมโยงจังหวัดพะเยา กับเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. การจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง Low Carbon Tourism Management based on Sufficiency Economy Concept (ปี2555)
2. การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Foot Print ; CFP) ของผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อน โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา ในการเชื่อมโยงกับประทเศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ISSN 2286-982, พฤษภาคม – สิงหาคม 2556, ชื่อเดี่ยว
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ของชุมชนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา,รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่1, 12-13 มกราคม 2555
2. ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2555 “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 16-18 พฤษภาคม 2555, ชื่อเดี่ยว
3.แนวทางการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556, ชื่อเดี่ยว
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 27 Nov 2017 16:44