ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
sur_i_yadon@hotmail.com
สาขาวิชา
การท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การพัฒนาหลักสูตร-สมรรถนะ, การจัดการโรงแรม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กรณีศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับการเปิดการค้า, สกว., ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียนยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืนของอำเภอเมือง, สกอ. ร่วมกับ สกว., ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวทางเลือกโดยชุมชนมีส่วนร่วมของกลุ่มนวดและสปาบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, สกว. ร่วมกับ มพ., ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง จังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
5. การรวบรวมและการสร้างกระบวนการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
6. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. Appropriate Competency of Lanna Home Stay Committee Dok Khum Tai District, Phayao Province, European Journal of Social Sciences ,Vol.35 November, 2012
2. แนวทางการสืบสานการนวดแผนไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 25 ส.ค.-ก.ย 2557
3. The Process Pattern of Alternative Tourism Activities by Community Participatory in ban sang sub-district, muang district, Phayao Province, International Journal of Asian Tourism Manage by Community Vol.6 กันยายน 2558
4. Potential Development of Personnel in Tourism and Service for Supporting, Medwell Journals, The Social Sciences, Volume 11, Issue 9, 2016 ISSN 1818-5800 (Q3)
ชื่อร่วม
1. Connection and Transmission Biological Information for Learning and Tourism in Natural Areas, European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X / 1450-202X สิงหาคม 2556
2. Local People’s Attitudes and Needs to Safe ARGO-Tourism Development in Phayao Province International Journal of ASIAN Tourism Management Volume7, Number 1, April 2016
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย จังหวัดพะเยา, ประชุมวิขาการระดับชาติและนานาชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” 3-4 ธันวาคม 2557
2. Shopping Tourism for Developing Mae Sot Special Economic Zone,Tak Province, งานประชุมการ Tourism and Hospitality International Conference 2017 (THIC 2017) ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 29 Apr 2018 21:00