อาจารย์วิราพร โชติปัญญา

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์วิราพร โชติปัญญา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
E-mail
chotpanya@hotmail.com
สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วารสารศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณรายได้สาขาฯ, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, งานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:15