อาจารย์ณปภา สุวรรณรงค์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ณปภา สุวรรณรงค์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
E-mail
imopal@hotmail.com
สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การประชาสัมพันธ์, การวางแผนงานประชาสัมพันธ์, CSR, การรายงานข่าวหนังสือพิมพ์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:34