ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
E-mail
off.wiwan@gmail.com
สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 16 Oct 2018 10:03