อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
E-mail
yui756@hotmail.com
สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของธุรกิจด้านการบริการในประเทศไทย , งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
กลยุทธ์และประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:15