อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
E-mail
nattawut_so@hotmail.com
สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การสื่อสารวัฒนธรรม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และธำรงรักษาวิถีความเป็นพะเยาผ่านหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณรายได้สาขาฯ, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. การเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ โดยการใช้กระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นฐาน, ศูนย์ ABC, อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, งานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Sep 2018 12:41