อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
E-mail
nawaporn.ke@up.ac.th
สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. นวพร เกษสุวรรณ และคณะ. (2549). การศึกษาทัศนคติและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อโครงการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”. มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา. , ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. นวพร เกษสุวรรณ. (2557). การพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารของผู้สูงอายุเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของชุมชน” ทุนวิจัยงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.). , ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. นวพร เกษสุวรรณ. (2559). การใช้สื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาหมอกควันของจังหวัดพะเยา” ทุนวิจัยงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.). อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. นวพร เกษสุวรรณ. (2561). การพัฒนาศักยภาพเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ ทุนวิจัยงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.).อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. นวพร เกษสุวรรณ. (2561). การถอดบทเรียนขยะโมเดลและบูรณาการศาสตร์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนอื่นในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปีที่ 4) ทุนวิจัยงบรายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ. (2555). การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา”. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ).
2. อังคณา ปานเทือก และคณะ. (2555). ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของชุมชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ).
3. อังคณา ปานเทือก และคณะ. (2556). โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของชุมชนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC).
4. ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ. (2556). “การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่ 3: การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน แบบมีส่วนร่วมของกองทุนฯ ต้นแบบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา”. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ).
5. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ และคณะ. (2556). การจัดการสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง”. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
9. ปรียาชนก เกษสุวรรณ และคณะ. (2558).“ลือถิ่น” โครงการพัฒนาคณะด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอพื้นถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักวิชาการ. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ).
7. สาธิต เชื้ออยู่นาน และคณะ. (2560). การเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้โดยการใช้กระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นฐาน. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ). อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. จารุวรรณ โปษยานนท์ และคณะ. (2560). ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์. โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ“มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” สถาบันคลังสมองของชาติ. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ). อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
บทความวิจัย : นวพร เกษสุวรรณ. (2561). การเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University Vol 11 No 1 (2561): ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (มกราคม - เมษายน 2561).
บทความบริการวิชาการ : นวพร เกษสุวรรณ กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ และวงเดือน ศักดิ์บุญเรือง. (2560). การสร้างเครือข่ายทางการสื่อสารในกลุ่มเยาวชนเพื่อการพัฒนาด้านสังคม ระยะที่ 1 : รักษ์ดอกคำใต้.วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560.
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. นวพร เกษสุวรรณ ภัทรา บุรารักษ์ ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และสุพรรณี เบอร์แนล. (2556). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น.
2. นวพร เกษสุวรรณ. (2560). การสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”, จังหวัดสงขลา.
ชื่อร่วม
1. ภัทรา บุรารักษ์ นิรมล พหรมนิล และนวพร เกษสุวรรณ. (2555). การเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารการตลาดของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา. ประชุมวิชาการกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อสารศึกษาไทย จัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพและโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการใช้และการเสริมความเข้มแข็งแก่การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), จังหวัดเชียงใหม่.
2. ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ นวพร เกษสุวรรณ ภัทรา บุรารักษ์ และสุพรรณี เบอร์แนล. (2556). การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชน ของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.เมือง จ.พะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น.
3. สุพรรณี เบอร์แนล ภัทรา บุรารักษ์ นวพร เกษสุวรรณ และธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ. (2556). การจัดการสื่อสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น.
4. SATIT CHUAYOUNAN, NAWAPORN KETSUWAN and NATTAWUT SOMYARONE. (2017). The Elderly’s working Happiness in THAILAND’s Rural Society; A case study of DOKKHAMTAI Sub-province: The meaning and promotion guideline. Proceeding International Conference on Finance, Management and business. Jakarta, 12 December 2017.
ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

นวพร เกษสุวรรณ.(2556).เอกสารประกอบการสอน.รายวิชาการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
นวพร เกษสุวรรณ.(2557).เอกสารประกอบการสอน.รายวิชาการสื่อสารในองค์การ
นวพร เกษสุวรรณ.(2559).เอกสารประกอบการสอน.รายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
นวพร เกษสุวรรณ. (2560). การสร้างช่องทางการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560, จังหวัดสงขลา. : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี

บริการวิชาการ

วิทยากร
1. การเขียนโครงการ โดยใช้หลักการ PDCA จัดโดยสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 4 สิงหาคม 2560.
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4 กันยายน 2560.
3. อบรมเรื่องแนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหญิง รุ่นที่ 3 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560.
4. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมองค์กร จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 3 ธันวาคม 2560.
5. การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา วันที่ 6 มิถุนายน 2561.
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 12 Sep 2018 10:54