อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
E-mail
nawaporn.ke@up.ac.th
สาขาวิชา
การจัดการการสื่อสาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. นวพร เกษสุวรรณ และคณะ. (2549). การศึกษาทัศนคติและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อโครงการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”. มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา. , ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. นวพร เกษสุวรรณ. (2557). การพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารของผู้สูงอายุเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของชุมชน” ทุนวิจัยงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.). , ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. นวพร เกษสุวรรณ. (2559). การใช้สื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาหมอกควันของจังหวัดพะเยา” ทุนวิจัยงบแผ่นดินมหาวิทยาลัยพะเยา (วช.). อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ. (2555). การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา”. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ).
2. ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ. (2556). “การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่ 3: การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน แบบมีส่วนร่วมของกองทุนฯ ต้นแบบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา”. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ).
3. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ และคณะ. (2556). การจัดการสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง”. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
4. ปรียาชนก เกษสุวรรณ และคณะ. (2558).“ลือถิ่น” โครงการพัฒนาคณะด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอพื้นถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักวิชาการ. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ).
5. สาธิต เชื้ออยู่นาน และคณะ. (2560). การเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้โดยการใช้กระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นฐาน. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ). อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว ABC ). อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. นวพร เกษสุวรรณ ภัทรา บุรารักษ์ ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และสุพรรณี เบอร์แนล. (2556). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น.
2. นวพร เกษสุวรรณ. (2560). การสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”, จังหวัดสงขลา.
ชื่อร่วม
1. ภัทรา บุรารักษ์ นิรมล พหรมนิล และนวพร เกษสุวรรณ. (2555). การเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารการตลาดของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา. ประชุมวิชาการกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อสารศึกษาไทย จัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพและโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการใช้และการเสริมความเข้มแข็งแก่การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), จังหวัดเชียงใหม่.
2. ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ นวพร เกษสุวรรณ ภัทรา บุรารักษ์ และสุพรรณี เบอร์แนล. (2556). การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชน ของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.เมือง จ.พะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น.
3. สุพรรณี เบอร์แนล ภัทรา บุรารักษ์ นวพร เกษสุวรรณ และธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ. (2556). การจัดการสื่อสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, จังหวัดขอนแก่น.
ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

นวพร เกษสุวรรณ.(2556).เอกสารประกอบการสอน.รายวิชาการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
นวพร เกษสุวรรณ.(2557).เอกสารประกอบการสอน.รายวิชาการสื่อสารในองค์การ
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 20:55