อาจารย์ดิษฐา จำปาแขก

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ดิษฐา จำปาแขก
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
E-mail
dittha_j@yahoo.co.th
สาขาวิชา
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) สาขาวิชา วิทยุ-โทรทัศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริม ของสโมสรฟุตบอล พะเยา เอฟซี, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. รูปแบบและวิธีการนำเสนอเนื้อหาของสโมสรลิเวอร์พลูผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ค, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมของสโมสรฟุตบอล พะเยาเอฟซี, วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 ปี 2558
2. รูปแบบและวิธีการนำเสนอเนื้อหาของสโมสรลิเวอรพูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก,วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำปี 2559 (ธันวาคม 2559) (TCI ฐาน 2)
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 20 Sep 2018 16:01