อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่ิอสารสื่อใหม่
E-mail
suphanneeba@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการสื่ิอสารสื่อใหม่

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
การบริหารจัดการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา, สกว. , ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. Community Radio Use to Provide Knowledge of Media Literacy among the Elderly in Rural, Thailand, The Asian Conference on Media and Mass Communication 2013 8-10 พฤศจิกายน 2556
2. การจัดการสื่อสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา,การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556
ชื่อร่วม
1. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชนของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.เมือง จ.พะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556
2. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:22