อาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่ิอสารสื่อใหม่
E-mail
nui_leo_natty@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการสื่ิอสารสื่อใหม่

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:19