อาจารย์ศุภโชค โปษยานนท์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ศุภโชค โปษยานนท์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
E-mail
sshhaark@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ
บทความ / รางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานวิจัย เรื่อง องค์ประกอบของภาพยนต์ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 21:20