ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.พรพรรณ จัรทร์แดง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร
E-mail
pornpan_s@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. (Library and Information Science) University of Pune, INDIA
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณรักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. การจัดทำแผนที่แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ในตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
พฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556 หน้า 2-11
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ
บทความ / รางวัลเกียรติยศ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี 2545
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องพฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การศึกษาและภาษา) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 1 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 12-13 มกราคม 2555
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 21:12