ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร. ภัทรา บุรารักษ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
E-mail
burarak@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยโยนก
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ
ความเชี่ยวชาญ -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะที่ 3, สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)(สวก.), ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. บทเรียนและชุดประสบการณ์การวิจัยแบบชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดพะเยา, สกว. ร่วมกับ มพ., ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. สำรวจคุณค่า ความคาดหวัง ที่มีต่อรายการของ ไทยพีบีเอส, องค์การกระจายเสียงฯ, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
4. การบริหารจัดการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา, สกว. , ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
5. แนวทางการพัฒนาและการทดลองดำเนินการโทรทัศน์สาธารณะท้องถิ่นต้นแบบ, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
6. การสื่อสารเพื่อเพิ่มพลังการเข้าถึงสิทธิตามกฏหมายของคนไร้สัญชาติ, สกว. (ฝ่ายวิชาการ), ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
7. กระบวนการสร้างทีวีชุมชนในประเทศไทย, สกว. , ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. คุณค่าทางวารสารศาสตร์ และการจัดการชิ้นงานที่มาจากผู้ชมในองค์กรสื่อ, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. โทรศัพท์มือถือ : ความหมายที่มากกว่าเครื่องมือสื่อสาร, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
2. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความหมายใหม่ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา, วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2556
3. รูปแบบการจัดการทีวีชุมชน ของภาคชุมชนในประเทศไทย, วารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์” ฉบับ “Seeing is believing?”ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความหมายใหม่ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา, การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 16-19 กุมภาพันธ์ 2555
2. การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา (สชศ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ "กระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อสารศึกษาไทย" 8 กรกฏาคม 2555
3. Community Television in the mist of Digitalization in Thailand: Policy and Community’s Practice, The Asian Conference on Media and Mass Communication 2013 8-10 พฤศจิกายน 2556
ชื่อร่วม
1. การจัดการสื่อสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556
2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชนของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.เมือง จ.พะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556
3. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 9-10 พฤษภาคม 2556
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 21:18