อาจารย์พันชิด ปิณฑะดิษ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์พันชิด ปิณฑะดิษ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
p_phunchit@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. การศึกษาความเต็มใจจ่ายและส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมของข้าวปลอดสารเคมี, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การผลิตและแนวทางการวางแผนใช้ทรัพยากรในระดับชุมชนเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของผลตอบแทนความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
Consumers’ willingness to pay and factor affecting pesticide-free rice buying: case study of Phayao Province consumer. International Conference on Social Science and Economics (ICSSE) 2017 7-8 November 2017, Kyoto, Japan
ชื่อร่วม
1. การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม เพื่อการผลิตน้ำมันไปโอดีเซล ในระดับชุมชน, การประชุมวิชาการประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8-9 ธันวาคม 2558
2. An Optimization of Input factors Allocation for Biofuel Production in the Community Level, The International Conference on Business and Information, Nagoya, Japan, July 03-05 2016
3. The optimal of rice production areas with community participation to enhance competiveness in chiang rai province, 2017 International conference on business and information, 4-6 กรกฎาคม 2017, Hiroshima, japan
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 20:51