ผศ.วรัญญา ไชยทารินทร์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.วรัญญา ไชยทารินทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
warunya_ch@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. ต้นแบบธนาคารชุมชนจังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. การประเมินศักยภาพด้านบริการทางการท่องเที่ยวบริเวณรอบกว๊านพะเยา, สกว. (ABC), ปี 2559,ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
5. หนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดพะเยา / (หนี้สินในระบบของครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. รูปแบบการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดพะเยา, ประชุมวิขาการระดับชาติและนานาชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” 3-4 ธันวาคม 2557
2. แนวทางการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดพะเยา, งานประชุมการระดับชาติ CASNIC 4th 2016 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและการเมือง วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น
3. ศักยภาพและความพร้อมบริการทางการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่สาธารณะ “หาดแห่” เกาะกลางแม่น้ำโขงปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ISSN 2408-1752 , 5 กันยายน – ตุลาคม 2560 (TCI ฐาน 1)
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 15:23