ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
piyapong.sa@up.ac.th , piyasangkaew@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Economics) University of Wollonggong, AUSTRALIA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
ประสิทธิภาพการผลิต และ การวางแผนการผลิต (Production Planning)
การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) และการประเมินผลตอบแทนทางด้านสังคม (Social Return on Investment: SROI)
***หมายเหตุ: สาขาวิชาการที่สนใจคือ Psychology Economics, Public Health Economics, Trade and Labour Economics
ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
แผนการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป/อบแห้ง เพื่อการพานิชย์-กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว, (ธ.ค. 2558 – 2559), บทบาท/หน้าที่: ผู้ดำเนินโครงการ “แผนการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป/อบแห้ง เพื่อการพาณิชย์-กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อำเภอดอกคำใต้, จังหวัดพะเยา”, ผู้ให้ทุน: มหาวิทยาลัยพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว, (2513-ปัจจุบัน),การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน:อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, ผู้ให้ทุนสนับสนุน: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผ่านคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ระหว่างดำเนินการ
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว, (ธ.ค. 2558 – 2560), บทบาท/หน้าที่: คณะทำงาน “โครงการวิจัยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายสาธารณะไทย”, ผู้ให้ทุน: มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (จาก-สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
ผู้ร่วมวิจัย
--ณภัทร จักรวัฒนา, จิตติ มังคละศิริ, รุ้งนภา ทองพูล,สุรีพร ช่างทองเก่ง, ปิยะพงษ์ แสงแก้ว(2513-ปัจจุบัน),การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทานของอาหารสัตว์ของประเทศไทยโดยวิธีการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ. ผู้ให้ทุนสนับสนุน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
--Sangkaew, P, 2014,‘ Technical Efficiency of Micro and Community Enterprises: Evidence From Dok-Kham-Tai District, Phayao, Thailand, (Full Paper Conference Proceeding:ISSN-2186-5914, The Asian Conference on Business and Public Policy 2014, Osaka, Japan, 20-23 November 2014), pp.287-296
--Sangkaew, P and Jayanthakumaran, K 2013, Trade Liberalisation, Labour Productivity Growth and Skilled Labour Complement: Evidence from the Thai Manufacturing Sector, Huynh V, et.all, eds. Uncertainty Analysis in Econometrics with Applications, Springer Verlag, pp. 203-212
ชื่อร่วม
--Sureeporn Khonpikul, Napat Jakrawatana, Piyapong Sangkaew, Shabbir H. Gheewala,(2017), Resource use and improvement strategy analysis of the livestock and feed production supply chain in Thailand, The International Journal of Life Cycle Assessment, 11-2017
--Jayanthakumaran, K, Sangkaew, P and O’Brien, M 2013, ‘Trade Liberalisation and Manufacturing Wage Premiums: Evidence from Thailand’, Journal of Asian Economics.
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
--Technical efficiency of micro and community enterprises: evidence from dok-khum-tai district, ACBPP2014 the Asian conference on business and public policy 20-23 พฤศจิกายน 2557
--Sangkaew, P, 2010, ‘Trade Liberalization, Industrial Employment and Price of Products: Thailand’, Presented to the 7th SMEs in A Global Economy Conference 2010, Kuching, Sarawak, Malaysia, 15-17 October 2010.
--Sangkaew, P, M 2012, ‘Trade Liberalisation and Manufacturing Wage Premiums: Evidence from Thailand’, Seminar presentation at the School of Economic Seminar, Faculty of Commerce, University of Wollongong, Australia, 10 May 2012.
--Sangkaew, P, 2010, ‘Trade Liberalization, Industrial Employment and Price of Products: Thailand’, Seminar presentation at the Centre for Small Business and Regional Research, Faculty of Commerce, University of Wollongong, Australia, 17 September, 2010.
--Sangkaew, P, 2010, ‘Trade Liberalization, Industrial Employment and Price of Products: Thailand’, The Joint PhD Workshop of Seoul National University and University of Wollongong, 22 February 2011, University of Wollongong, Australia
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว (July 8, 2558), แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลย์สำหรับประเทศไทย, In พิริยะ ผลพิรุฬห์ (ed): การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลือมล้ำและการเจริญเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย, สถาบันการค้าระหวางประเทศเพื่อการค้าและพัฒนาร่วมกับ NIDA, บทที่ 7 (ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ)
ชื่อร่วม
--Sureeporn Khonpikul, Napat Jakrawatana, Piyapong Sangkaew and Shabbir H. Gheewala,(2015), Economically Extended-Material Flow Analysis of Maize Supply Chain in Thailand, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Presented to the The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Chonburi Province, Thailand
งานบริการวิชาการ
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(1 มิถุนายน 2560), บทบาท/หน้าที่: ผู้ประสานงานการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มความฉลาดรู้ในการใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ(IT Literacy)ให้กับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างจังหวัด, หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(NIDA)
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(17 มิถุนายน 2560), บทบาท/หน้าที่: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(23 พฤษภาคม 2560), บทบาท/หน้าที่: ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ในการประชุมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1, หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองการเจ้าหน้าที, มหาวิทยาลัยพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(26 เมษายน 2560), บทบาท/หน้าที่: วิทยากรเสวนา เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาในมิติไทยเลนด์ 4.0” หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(27 มกราคม 2560), บทบาท/หน้าที่: ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณานำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรร
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(26 มกราคม 2560), บทบาท/หน้าที่: ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 6”หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบริหารงารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, มหาวิทยาลัยพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(2559), บทบาท/หน้าที่: ผู้ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อจัดทำรายงานเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดพะเยา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(20 มกราคม 2559), บทบาท/หน้าที่: ที่ปรึกษาโครงการ UP R2M-2015, หน่วยงานที่รับผิดชอบ: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว,(29-30 มกราคม 2558), บทบาท/หน้าที่: ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 4”หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบริหารงารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, มหาวิทยาลัยพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว, (เมษายน-สิงหาคม 2557), บทบาท/หน้าที่: ผู้ดำเนินโครงการ “โครงการฝึกอบรมความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่การพาณิชย์และการจดสิทธิบัตร”, ผู้ให้ทุนสนับสนุน: ทุนโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2557, มหาวิทยาลัยพะเยา.
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว, (15 มกราคม 2557), บทบาท/หน้าที่: วิทยากร: “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP”, หน่วยงานที่รับผิดชอบ:อำเภอดอกคำใต้, จังหวัดพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว, (3 พศจิกายน 2557), บทบาท/หน้าที่: วิทยากร: เรื่องเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานที่รับผิดชอบ:วิทยาลัยพลังงานและวิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยพะเยา
--ปิยะพงษ์ แสงแก้ว, 2557, (ABI:Authorized Business Incubator ), บทบาท/ หน้าที่: วิทยากร
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
•ทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ the University of Wollongong, Australia, 2552-2555
•Student Representative to attain the first-year students’ presentation, 2555
•Student Representative to join workshop of Seoul National University and University of Wollongong, 2555
•International Postgraduate Tuition Award, the University of Wollongong, 2555
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 14 Aug 2018 09:31