อาจารย์เรื่องรอง สุวรรณ์การ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์เรืองรอง สุวรรณ์การ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
Ruangrong.su@up.ac.th
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
Master of Arts in Economics, The State University of New York at Buffalo, The United States of America
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics)
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
1. การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา, (สกว. ABC) 2553, ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2. การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยาระยะที่ 2 การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของกองทุนสวัสดิการต้นแบบ ตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา, (สกว. ABC) 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3.
4.
5.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 6 Mar 2019 14:19