ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
piyasangkaew@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Economics) University of Wollonggong, AUSTRALIA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
แผนการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป/อบแห้ง เพื่อการพานิชย์-กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
Technical efficiency of micro and community enterprises: evidence from dok-khum-tai district, ACBPP2014 the Asian conference on business and public policy 20-23 พฤศจิกายน 2557
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 18 Apr 2018 16:27