ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
pui_misup@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (เศรษฐศาสตร์) Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, INDIA
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์รูปแบบการผลิตพืชทางการเกษตรและจัดการฟาร์มที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 29 Apr 2018 21:21